Bierzmowanie

|

   Poprzez przyjęcie Sakramentu Bierzmowania ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Lumen gentium, 11).

   Miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest parafia, do której kandydat przynależy.
W uzasadnionych przypadkach kandydat do Bierzmowania może podjąć przygotowanie także poza własną parafią. Miejscem przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia, w której miało miejsce przygotowanie. Kandydat, przygotowany poza własną parafią a pragnący przyjąć sakrament bierzmowania we własnej parafii, musi własnemu proboszczowi przedstawić zaświadczenie o odbyciu przygotowania.

   Obecnie przygotowanie kandydatów do Bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w I klasie gimnazjum. W pierwszym i drugim roku przygotowania formacja kandydatów odbywa się w rytmie spotkań miesięcznych, natomiast w trzecim roku przygotowania – spotkań cotygodniowych.

Warunkami dopuszczenia kandydata do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są:

– uzyskanie pozytywnej opinii osoby przygotowującej kandydata,

– uzyskanie pozytywnej opinii katechety szkolnego o postawie kandydata,

– pozytywny wynik indywidualnej rozmowy duszpasterza z kandydatem, weryfikującej ostatecznie jego przygotowanie.

   Kandydatowi podczas przyjmowania Sakramentu Bierzmowania towarzyszy świadek. Powinien nim być rodzic chrzestny lub inna osoba, która przyjęła już sakramenty wtajemniczenia i odznacza się dojrzałością chrześcijańską oraz przykładnym życiem wiary.

   Kandydaci do Bierzmowania powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię św. podczas Mszy św., w której udzielany będzie sakrament bierzmowania. Do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii św. w tym dniu zachęcamy także świadków, rodziców i rodzinę kandydata.

   Dorośli pragnący przystąpić do tego sakramentu powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej i skonsultować taką możliwość z duszpasterzem. Formą przygotowania dla dorosłych jest udział w tak zwanym "katechumenacie", który stanowi cykl katechez uzupełniających dla dorosłych i odbywa się w Opolu w parafii św. Ap. Piotra i Pawła, albo przygotowanie indywidualne pod opieką duszpasterza. Bierzmowanie dla dorosłych w naszej diecezji odbywa się w Katedrze Opolskiej kilka razy w roku.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

  • metryka chrztu;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 Aby dowiedzieć się więcej o tym Sakramencie, kliknij tutaj.

Sakrament bierzmowania